Luật thuế TNDN trong hoạt động chuyển nhượng vốn

 

Trả lời C/v số 25/CV-ĐXMB/PKT không đề ngày của Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Hỏi về chính sách thuế TNDN. Cục Thuế TP Hà Nội với ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế bằng giải pháp dừng tiêu dùng hóa đơn như sau:

Luat-thue-TNDN-trong-hoat-dong-chuyen-nhuong-von

“Điều 34. Cưỡng chế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn

4. Trình tự, thủ tục thực hành giải pháp cưỡng chế giới hạn dùng hóa đơn

d) Trường hợp đang vận dụng giải pháp cưỡng chế giới hạn sử dụng hóa đơn mà người nộp thuế có văn bản yêu cầu sử dụng hóa đơn để với nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán những khoản mức giá đảm bảo phân phối kinh doanh được liên tiếp thì cơ thuế quan tiếp tục cho người nộp thuế dùng hóa đơn theo từng lần phát sinh sở hữu điều kiện người nộp thuế bắt buộc nộp ngay chí ít 18% doanh thu trên hóa đơn được dùng vào ngân sách nhà nước.”

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn căn cứ tính thuế có thu nhập từ chuyển nhượng vốn như sau:

“Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

2. Căn cứ tính thuế:

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn chuyển nhượng – Chi tổn phí chuyển nhượng

Trong đó:

* Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tại mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

+ Trường hợp giao kèo chuyển nhượng vốn quy định việc tính sổ theo hình thức trả góp, trả chậm thì:

Doanh thu của hiệp đồng chuyển nhượng không bao gồm lãi trả góp, lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng.

+ Trường hợp hiệp đồng chuyển nhượng 

Không quy định giá tính sổ hoặc cơ quan thuế mang cơ sở để xác định giá thanh toán không ưng ý theo giá thị trường, cơ quan thuế sở hữu quyền đánh giá và ấn định giá chuyển nhượng. Doanh nghiệp có chuyển nhượng 1 phần vốn góp trong nhà hàng mà giá chuyển nhượng đối sở hữu phần vốn góp này ko phù hợp theo giá thị trường thì:

Cơ thuế quan được ấn định lại tất cả giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng để xác định lại giá chuyển nhượng tương ứng mang tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng.

Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế; hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các ví như khác ở cộng thời gian, cùng công ty kinh tế; hoặc các hiệp đồng chuyển nhượng tương tự tại thời khắc chuyển nhượng.

Trường hợp việc ấn định giá chuyển nhượng của cơ quan thuế ko ưng ý thì:

Được căn cứ theo giá giám định của những doanh nghiệp định giá nhiều năm kinh nghiệm với thẩm quyền xác định giá chuyển nhượng tại thời khắc chuyển nhượng theo đúng quy định.

Doanh nghiệp sở hữu hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân thì phần giá trị vốn chuyển nhượng theo hiệp đồng chuyển nhượng với giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên bắt buộc với chứng từ thanh toán không tiêu dùng tiền mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn không với chứng từ tính sổ ko tiêu dùng tiền mặt thì cơ quan thuế với quyền ấn định giá chuyển nhượng.

* Giá tậu của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối sở hữu từng nếu như sau:

+ Nếu là phần vốn do tậu lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời khắc mua. Giá tìm được xác định căn cứ vào hợp đồng tìm lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

Trường hợp phần vốn siêu thị góp hoặc chọn lại mang khởi thủy 1 phần do vay vốn thì giá sắm của phần vốn chuyển nhượng bao gồm cả các khoản giá tiền trả lãi tiền vay để đầu tư vốn.

+ Chi chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tiễn tương tác trực tiếp tới việc chuyển nhượng, sở hữu chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Trường hợp tầm giá chuyển nhượng nảy sinh ở nước ngoại trừ thì những chứng từ gốc đó bắt buộc được 1 cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của nước mang giá tiền phát sinh công nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt

(Có công nhận của đại diện sở hữu thẩm quyền).

Chi phí chuyển nhượng bao gồm:

Chi chi phí để làm những thủ tục pháp lý nên thiết cho việc chuyển nhượng; các khoản tổn phí và lệ phí cần nộp khi khiến cho thủ tục chuyển nhượng; những giá thành giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng; và những chi phí khác với chứng từ chứng minh.

b) Doanh nghiệp với thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế lúc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

…”Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ

Quy định yếu tố thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung 1 số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 TT số 119/2014/TT-BTC và Điều một TT số 151/2014/TT-BTC)

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này; nhà hàng được trừ tất cả khoản chi giả dụ đáp ứng đủ những điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tại phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi ví như với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần mang giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi tính sổ buộc phải với chứng từ thanh toán không tiêu dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản luật pháp về thuế giá trị gia tăng.

…Tại Điều 8 sửa đổi, bổ sung gạch đầu loại vật dụng hai điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“- Giá chọn của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối mang từng trường hợp như sau:

 • Nếu là chuyển nhượng vốn góp có mặt trên thị trường doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán  được các bên tham gia đầu tư vốn; hoặc tham dự giao kèo cộng tác kinh doanh xác nhận; hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối sở hữu công ty 100% vốn nước ngoài.
 • Nếu là phần vốn do sắm lại thì giá sắm là giá trị vốn tại thời khắc mua. Giá sắm được xác định căn cứ vào giao kèo mua lại phần vốn góp, chứng thanh toán.

+ Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ và thực hiện theo đúng quy định của luật pháp về chế độ kế toán có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì:

Giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ;

+ Trường hợp siêu thị hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ:

Giá chuyển nhượng nên được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi siêu thị mở tài khoản tại thời điểm chuyển nhượng”.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau:

 • Trường hợp công ty đang bị ứng dụng giải pháp cưỡng chế giới hạn sử dụng hóa đơn và siêu thị với văn bản yêu cầu sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán lương bổng công nhân, tính sổ các khoản tầm giá đảm bảo chế tạo kinh doanh được liên tục:

Thì cơ quan thuế tiếp tục cho siêu thị đấy tiêu dùng hóa đơn theo từng lần nảy sinh mang điều kiện cần nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được dùng vào ngân sách nhà nước.

(theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

 • Trường hợp Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc nảy sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn:

Thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN. Công ty với bổn phận xác định, kê khai số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn vào tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

(theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC; Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC) .

Đ/v chi phí nảy sinh ảnh hưởng tới hoạt động chuyển nhượng vốn:

Nếu Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì:

Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trong công đoạn thực hiện chính sách thuế, nếu còn vướng mắc, đ/v mang thể tham khảo những văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng vận chuyển trên website http://hanoi.gdt.gov.vn; hoặc shop sở hữu Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 9 để được tương trợ giải quyết.

Cục Thuế TP HN trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Mọi yếu tố xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 
 • luật thuế tndn mới nhất 2019
 • luật thuế tndn năm 2019
 • luật thuế tndn số 14

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.