Ưu đãi thuế với dự án đầu tư mở rộng

Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

uu-dai-thue-voi-du-an-dau-tu-mo-rong


Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Luật số 32 sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật thuế TNDN số 14 như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Hưởng ưu đãi miễn thuế và giảm thời hạn thu thuế 

Các công ty có dự án phát triển đầu tư dự án đầu tư hoạt động tại các địa bàn, khu vực  được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mở rộng sản xuất theo quy định theo luật này, nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí của khoản này, được lựa chọn để hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại theo dự án hiện tại (nếu năng lực cao, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ sản xuất đầu tư mở rộng (nếu có) hoặc được miễn, giảm thuế. để có thêm thu nhập từ việc mở rộng đầu tư. 

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng nêu tại mục này tương ứng với thời gian miễn thuế. Khu vực hoặc khu vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

 • Nguyên giá tài sản cố định bổ sung thêm ít nhất phải từ 20 tỷ đồng mười tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật khi hoàn thành và vận hành dự án đầu tư; 
 • Tỷ trọng nguyên giá mua lại của tài sản cố định tăng thêm ít nhất 20% so với tổng nguyên giá của tài sản cố định trước khi đầu tư;
 • Công suất thiết kế tăng thêm ít nhất 20% so với công suất quy hoạch trước khi đầu tư. 
Trường hợp không thuộc địa bàn được miễn thuế theo quy định của Luật này thì áp dụng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này đối với dự án đang triển khai trong thời gian thực hiện dự án còn lại(nếu có).

Khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐCP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định: 

Các công ty có dự án đầu tư phát triển các dự án đầu tư đều tham gia vào lĩnh vực này; địa bàn ưu đãi thuế doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này mở rộng phạm vi sản xuất; nâng cao năng lực; Nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí nêu tại khoản này thì được ưu đãi thuế cho thời gian còn lại (nếu có) theo dự án hiện tại hoặc được miễn giảm thuế đối với công nghệ sản xuất. 

Thời gian miễn thuế đầu tư mở rộng; khoản khấu trừ thuế đối với thu nhập tăng thêm do mở rộng đầu tư nêu tại mục này tương ứng với thời gian miễn thuế hoặc khấu trừ thuế đối với các dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn; ưu đãi thuế doanh nghiệp.

Dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

 • Nguyên giá tài sản cố định bổ sung thêm ít nhất phải từ 20 tỷ đồng mười tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật khi hoàn thành và vận hành dự án đầu tư; 
 • Tỷ trọng nguyên giá mua lại của tài sản cố định tăng thêm ít nhất 20% so với tổng nguyên giá của tài sản cố định trước khi đầu tư;
 • Công suất thiết kế tăng thêm ít nhất 20% so với công suất quy hoạch trước khi đầu tư. 
Trường hợp không thuộc địa bàn được miễn thuế theo quy định của Luật này thì áp dụng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này đối với dự án đang triển khai trong thời gian thực hiện dự án còn lại(nếu có).

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐCP ngày 12/02/2015 

Quy định về luật sửa đổi; bổ sung và thay đổi các điều khoản khác nhau của Luật thuế; Ngoài ra, một số điều khoản miễn thuế như sau: 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thực hiện đầu tư giai đoạn 2009 - 2013, cuối giai đoạn 2014 ưu đãi về thuế Nếu đáp ứng đủ điều kiện ưu đãi thuế theo quy định tại Luật số 32/2013 /QH13 thì được ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư mở rộng đến hết năm 2015 theo quy định tại NĐ này.

Theo Thông tư 96/2015 / TTBTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định như sau: 

Sửa đổi khoản 4 Điều 10; bổ sung điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014 / TTBTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014 / TTBTC) như sau: 

Đầu tư mở rộng 

 • Công ty có dự án đầu tư phát triển các dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất; nâng cao năng lực; Đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) tại các địa bàn, địa bàn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên theo quy định tại Nghị định số 218/2013 / NĐCP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao , các công viên, trừ các khu công nghiệp ở trung tâm thành phố Các quận thuộc trung tâm đô thị loại đặc biệt, trung tâm thành phố loại I trực thuộc trung ương và các khu công nghiệp nằm trong khu vực trung tâm thành phố loại I phụ thuộc trực tiếp vào chính quyền trung ương.
 • Nếu có một trong ba tiêu chí này; thời gian miễn, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm mà việc gia hạn đầu tư mang lại (không được hưởng thuế suất ưu đãi) bằng thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, địa bàn chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi Trong trường hợp một công ty chọn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như một phần của các dự án đang triển khai. Đối với thời hạn hoạt động còn lại, dự án đầu tư mở rộng phải thuộc địa bàn, địa bàn được ưu đãi thuế doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 218/2013 / NĐCP, đồng thời thuộc địa bàn, địa bàn có dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

 • Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư cải tiến, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực ưu đãi thuế theo quy định tại Nghị định số 218/2013 / NĐCP, trường hợp không đáp ứng đủ 3 tiêu chí nêu tại điểm này thì áp dụng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại theo quy định của dự án hiện hành.
 • Doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc thực hiện trong giai đoạn 2009-2015; đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực, địa bàn ưu đãi gồm khu công nghiệp; khu kinh tế; khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013 / QH13; Luật số 71/2014 / QH13 và các văn bản liên quan được ưu đãi về thuế đối với đầu tư mở rộng theo Luật số 32/2013 / QH13; Luật số 71/2014 / QH13 và các văn bản chỉ đạo thi hành về thuế còn lại. Năm 2015.

Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập của công ty 

Công ty tự xác định điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN, thuế suất ưu đãi và giảm thuế; Giảm thuế; số lỗ được khấu trừ dựa trên cơ sở tính thuế để tự khai, đóng thuế với cơ quan thuế. 

Thanh tra doanh nghiệp cần rà soát lại các điều kiện để được ưu đãi thuế; số thuế doanh nghiệp được miễn thuế; Giảm thuế; số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo điều kiện thực tế mà công ty có thể đáp ứng được. 

Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan nộp thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Theo quy định trên: 

Trường hợp công ty có dự án đầu tư mở rộng trong năm 2013 phù hợp với quy định của pháp luật thì việc ưu đãi thuế TNDN phải thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 4 Điều 10 Thông tư 96/2015 / TTBTC nêu trên. 
Đề nghị công ty căn cứ vào tình hình thực tế công ty đáp ứng đủ điều kiện ưu đãi để xác định mức ưu đãi thuế TNDN được hưởng theo quy định của pháp luật để tự kê khai, đóng thuế với cơ quan thuế. Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm theo công văn 2626 / TCTCS ngày 28/6/2019 của Tổng cục Thuế để đơn vị điều tra, thực hiện. 

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.