Chuyển lỗ khi chuyển đổi loại hình DN theo chính sách thuế TNDN

Công văn số: 5665/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

chuyen-lo-khi-chuyen-doi-loai-hinh-dn-theo-chinh-sach-thue-tndn


Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Kính gửi: Cục Thuế thành thị Đà Nẵng.

Ngày 18/11/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4801/CT-TTHT ngày 12/11/2014 của Cục Thuế đô thị Đà Nẵng về việc chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

– Tại khoản 3, điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về chuyển lỗ trong nếu chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất:

3. DN chuyển đổi cái hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, vỡ nợ phải thực hiện quyết toán thuế với cơ thuế quan đến thời khắc với quyết định chuyển đổi cái hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, vỡ nợ của cơ quan với thẩm quyền.

Số lỗ của DN phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất

 • Phải được theo dõi yếu tố theo năm nảy sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của DN sau lúc chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất
 • Hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của DN sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất

để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tiếp ko quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”

– Tại điều 151, chương VIII Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định:

“1. Công ty bổn phận hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần mang thể tách bằng phương pháp chuyển 1 phần của cải của nhà hàng hiện sở hữu (sau đây gọi là doanh nghiệp bị tách) để thành lập một hoặc 1 số doanh nghiệp mới cộng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển 1 phần quyền và trách nhiệm của công ty bị tách sang doanh nghiệp được tách mà ko kết thúc tồn tại của siêu thị bị tách.”

Theo nội dung công văn số 4801/CT-TTHT nêu trên, 

Giả dụ Công ty TNHH Trung tâm Thương mại VinaCapital (Công ty bị tách) trường hợp với thực hiện tách nhà hàng bằng cách chuyển 1 phần tài sản để có mặt trên thị trường Công ty TNHH Riverview Complex Đà Nẵng (Công ty được tách)

Đến thời khắc tách Công ty TNHH Trung tâm Thương mại VinaCapital vẫn còn lỗ lũy kế chưa kết chuyển hết theo quy định thì yêu cầu Cục thuế căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật thuế TNDN và luật pháp với liên quan, khiến cho việc cụ thể sở hữu DN để chỉ dẫn doanh nghiệp xác định và phân chia số lỗ lũy kế này cho các Công ty được tách một bí quyết thích hợp có tài sản, lợi quyền và trách nhiệm khi chia tách; thời kì chuyển lỗ thực hiện theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN.

Tổng cục thuế giải đáp để Cục Thuế thức giấc Đồng Nai được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.