Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Công văn số 5221/TCT-CS V/v thực hành chính sách thuế

chuyen-doi-doanh-nghiep-nha-nuoc-thanh-cong-ty-co-phan


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Về việc xử lý vi phạm thuế đối mang khoản xử lý tài chính. 

Để tương trợ chuyển đổi doanh nghiệp quốc gia thành doanh nghiệp cổ phần của Công ty Cổ phần thương nghiệp xây dựng HL-86. Bộ Tài chính đã sở hữu công văn số 16656/BTC-TCDN ngày 14/11/2014 gửi công ty và Cục Thuế thành thị Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 16656/BTC-TCDN nêu trên.

Nhằm nâng cao cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận tiện cho người nộp thuế, nhất là với những công ty Nhà nước thực hành cổ phần hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định của pháp luật và thực tế. Trong công đoạn xử lý có cạnh tranh vướng mắc gây cạnh tranh cho doanh nghiệp, yêu cầu Cục Thuế đô thị Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để xem xét xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh thành Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.