Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

 

NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14

VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KHÁC

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập nhà hàng số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 279/TTr-CP ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2018/BC-UBTCNS14 ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Báo cáo giải trình, thu nạp số 569/BC-UBTVQH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quan điểm của những vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này ứng dụng đối sở hữu người nộp thuế thu nhập công ty là doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

1. Doanh nghiệp được xây dựng thương hiệu theo quy định của luật pháp Việt Nam;

2. Tổ chức được xây dựng thương hiệu theo Luật Hợp tác xã;

3. Đơn vị sự nghiệp được xây dựng thương hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam;

4. Tổ chức khác được ra đời theo quy định của luật pháp Việt Nam với hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Điều 2. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Giảm 30% số thuế thu nhập công ty nên nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp mang tổng doanh thu năm 2020 ko quá 200 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này để tự xác định số thuế được giảm lúc nhất thời nộp thuế thu nhập công ty theo quý và quyết toán thuế thu nhập công ty năm 2020.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này sở hữu hiệu lực thi hành sau 45 ngày đề cập từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

2. Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp vật dụng 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 
 • luật thuế tndn mới nhất 2019
 • luật thuế tndn năm 2019
 • luật thuế tndn số 14

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.