Giao dịch liên kết và cách xác định chi phí lãi vay

 

Công văn số 1964/CT-TTHT ngày 15/01/2020

V/v xác định tầm giá lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Dekko
Địa chỉ: Lô 2-4-5 KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Mã số thuế: 0100384984

Trả lời: Công văn số 22612/PH2019 và 12612/PH2019 ngày 26/12/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dekko (sau đây gọi là doanh nghiệp con) về chính sách thuế liên quan đến việc xác định giá tiền lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP; Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối sở hữu nhà hàng mang giao dịch kết liên như sau:

+ Tại Khoản 3 Điều 4 giảng giải từ ngữ:

“3. “Giao dịch liên kết” là giao tế phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua; bán; trao đổi; thuê; cho thuê; mượn; cho mượn; chuyển giao; chuyển nhượng máy móc; thiết bị, hàng hóa; cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các dụng cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng của cải hữu hình, của cải vô hình và thỏa thuận tiêu dùng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác vỡ hoang dùng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.”

+ Tại Khoản một Điều 5 quy định các bên mang quan hệ liên kết:

1. Các bên có quan hệ kết liên (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên với mi quan hệ thuộc một trong các trường hp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cộng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của 1 bên khác.”

+ Tại Khoản 3 Điều 8 quy định về việc xác định giá tiền lãi vay lúc tính thuế TNDN như sau:

“3. Tổng mức giá lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập siêu thị không vượt quá 20% của tng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cùng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không vận dụng mang người nộp thuế là đối tượng ứng dụng của Luật những tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm. Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Căn cứ các quy định trên,

Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Dekko và Công ty con sở hữu nảy sinh quan hệ liên kết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP:

 • Nếu trong năm tài chính với nảy sinh giao du kết liên theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (Công ty cho nhà hàng con vay) thì Công ty thực hiện xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ. 
 • Trong đấy chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng giá thành lãi vay nảy sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt mức giá lãi vay phát sinh từ các bên kết liên hay từ các bên độc lập).

Hiện nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang trong giai đoạn tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị nảy sinh trong việc thực hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP kể chung và quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP kể riêng để báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi; bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trường hợp mang hướng dẫn khác mang nội dung chỉ dẫn trên, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện.Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Tập đoàn Dekko được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.