Dự án đầu tư mở rộng - Quy định về ưu đãi thuế

 

Công văn số 3352/CT-TTHT

V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối có dự án đầu tư mở rộng

Kính gửi: Công ty TNHH HAL Việt Nam

(Đ/c: Khu công nghiệp Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội)

MST: 0101329672

Trả lời: Công văn số 50797/CT-TTHT ngày 20/7/2018; Công văn 57369/CT-TTHT ngày 16/8/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội trả lời công văn số công văn số HALVN24052018 ngày 24/5/2018 của Công ty TNHH HAL Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng, sau khi báo cáo, xin quan điểm của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ Khoản 8 Điều một Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 như sau:

“Điều 14. Ưu đãi về thời kì miễn thuế, giảm thuế

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng theo quy định của Luật này mở mang quy mỏ sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới kỹ thuật phân phối (đầu tư mở rộng) nếu đáp ứng 1 trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời kì còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối sở hữu thu nhập tầng thêm do đầu tư mở mang quy định tại khoản này bằng mang thời kì miễn thuế, giảm thuế vận dụng đối sở hữu dự án đầu tư mới trên cộng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án đầu tư mở mang được hưởng ưu đãi quy định tại khoản này nên đáp ứng 1 trong những tiêu chí sau:

a) Nguyên giá tài sản nhất định tăng thêm lúc dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ hai mươi tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở mang thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty theo quy định của Luật này hoặc từ mười tỷ đồng đối mang các dự án đầu tư mở mang thực bây giờ địa bàn với điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

b) Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định nâng cao thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá của cải nhất thiết trước lúc đầu tư;

c) Công suất kiểu dáng nâng cao thêm tối thiểu từ 20% so có công suất thiết kế trước khi đầu tư.

Trường hợp công ty đang hoạt động có đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Luật này mà ko đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì ứng dụng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời kì còn lại (nếu có).

Khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“5. Doanh nghiệp mang dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực; địa bàn ưu đãi thuế thu nhập công ty theo quy định của Nghị định này mở mang quy mô sản xuất; nâng cao công suất; đổi mới công nghệ chế tạo giả dụ đáp ứng 1 trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì được lựa mua hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời kì còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế giảm thuế đối với phần thu nhập nâng cao thêm do đầu tư mở rộng có lại.

Thời gian miễn thuế; giảm thuế đối sở hữu thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này băng sở hữu thời kì miễn thuế, giảm thuế ứng dụng đối có dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn; lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án đầu tư mở mang quy định tại Khoản này buộc phải đáp ứng 1 trong những tiêu chí sau:

 • Nguyên giá của cải nhất quyết nâng cao thêm lúc dự án đầu tư hoàn tất đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập siêu thị theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối sở hữu các dự án đầu tư mở rộng thực ngày nay những địa bàn mang điều kiện kinh tế – xã hội cạnh tranh hoặc đặc trưng cạnh tranh theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Tỷ trọng nguyên giá của cải nhất quyết tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản nhất định trước khi đầu tư;
 • Công suất mẫu mã tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất ngoại hình trước khi đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp; thay thế; đổi mới kỹ thuật của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực; địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Điểm này thì ưu đãi thuế thực hành theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

…”

Căn cứ Khoản 20 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của những Luật về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của những Nghị định về thuế quy định như sau:

“…

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hành đầu tư trong giai đoạn 2009 – 2013, tính đến hết kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại nói từ kỳ tính thuế năm 2015.

…”

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn như sau:

+ Tại Khoản 4 Điều 10 sửa đổi; bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi; bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp với dự án đầu tư tăng trưởng dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất; tăng công suất; đổi mới khoa học phân phối (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn trên đãi thuế thu nhập công ty theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu khoa học cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của thành phố loại đặc biệt,đô thị mẫu I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh):

Nếu đáp ứng 1 trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa tìm hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm giả dụ có) hoặc được ứng dụng thời kì miễn thuế, giảm thuế đối sở hữu phần thu nhập nâng cao thêm do đầu tư mở rộng với lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng mang thời gian miễn thuế, giảm thuế ứng dụng đối sở hữu dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp tậu hưởng ưu thuế thu nhập công ty theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở mang ấy cần thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP song song cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở mang quy định tại điểm này phải đáp ứng 1 trong các tiêu chí sau:

Trường hợp công ty đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới kỹ thuật của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì ưu đãi thuế thực hành theo dự án đang hoạt động cho thời kì còn lại (nếu có).

+ Tại Khoản một Điều 13 quy định như sau:

“Điều 13. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau

1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2a. Doanh nghiệp sở hữu dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan với thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 – năm 2015; tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp; khu kinh tế; khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối sở hữu đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13;, Luật số 71/2014/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại nhắc từ kỳ tính thuế năm 2015.

Căn cứ Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN như sau:

Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự xác định những điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời kì miễn thuế; giảm thuế; số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ thuế quan lúc kiểm tra; thanh tra đối sở hữu doanh nghiệp phải đánh giá các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế; số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế; giảm thuế; số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tiễn mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp siêu thị không đảm bảo những điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ thuế quan xử lý truy vấn thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định. ”

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2626/TCT-CS ngày 28/6/2019 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ những quy định trên:

Trường hợp năm 2013 Công ty với dự án đầu tư mở rộng ưng ý có quy định của luật pháp thì ưu đãi về thuế TNDN thực hiện theo chỉ dẫn tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế Công ty đáp ứng các điều kiện ưu đãi để xác định mức ưu đãi thuế TNDN được hưởng thích hợp với quy định của pháp luật để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

(Cục Thuế TP Hà Nội sao gửi kèm công văn 2626/TCT-CS ngày 28/6/2019 của Tổng cục Thuế để doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện.)

Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp để Công ty TNHH HAL Việt Nam được biết và thực hiện./.\

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.