Chính sách ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư

Công văn số 5894/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi:Công ty cổ phần xây dựng Giao thông II Thái Nguyên.
(Đ/c: phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, thức giấc Thái Nguyên)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 214CV/CT đề ngày 29/10/2014 của Công ty cổ phần xây dựng liên lạc II Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chế độ ưu đãi thuế thu nhập siêu thị (TNDN). Về vấn đề này, sau lúc báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Đối mang quá trình năm 2002-2003: 

Công ty là doanh nghiệp:

 • + Được thành lập do cổ phần hóa chuyển đổi từ siêu thị nhà nước thành Công ty cổ phần
 • + Với ngành nghề xây dựng những công trình hạ tầng đã được UBND thức giấc Thái Nguyên cấp Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư số 775/2002/QĐ-UBND ngày 3/4/2002
 • + Với mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 25%, được miễn 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Thực tế nhà hàng đã ứng dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN 25% năm 2002, năm 2003.

– Đối mang công đoạn năm 2004-2008:

Tại điểm 3, phần I, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

“3. + Các siêu thị sở hữu vốn đầu tư nước ko kể và bên nước ngoại trừ tham dự hợp đồng hợp tác marketing đã được cấp Giấy phép đầu tư;

+ Các cơ sở marketing trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư rẻ hơn mức ưu đãi về thuế TNDN chỉ dẫn tại Thông tư này thì:

Cơ sở buôn bán được hưởng những mức ưu đãi về thuế TNDN theo chỉ dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trừ (-) thời kì ưu đãi về thuế đã được hưởng đến ngày 01/01/2004).”

Tại điểm 2.2, Mục II, phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên quy định:

“2.3 Thuế suất 20% được ứng dụng trong 10 năm, nhắc từ khi CSKD mới ra đời từ dự án đầu tư khởi đầu hoạt động kinh doanh;”

Tại điểm 5.1 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“5.1 CSKD trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày 1/1/2004 được chuyển đổi thuế suất thuế TNDN ưu đãi như sau:

a) CSKD trong nước đang ứng dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp trước ngày 1/1/2004 nay vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư như đã ghi trong Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư được chuyển đổi vận dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại như sau:

– Thuế suất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư là 25%, từ ngày 01/01/2004 chuyển sang vận dụng thuế suất 20% cho tới hết thời gian ưu đãi còn lại;…”

Như vậy, trường hợp của Công ty đang được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 25% do đó từ ngày 01/01/2004 được chuyển sang áp dụng thuế suất 20% cho đến hết thời gian ưu đãi còn lại (đến hết năm 2011).

– Đối có giai đoạn từ năm 2009:

Tại điểm 1.3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) vận dụng đối với:

“- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc thù quan yếu khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;”

Tại điểm 2 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“2. DN đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bản quy phi pháp luật trước đây về thuế TNDN hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục được hưởng những mức ưu đãi này cho thời kì còn lại.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời kì miễn thuế, giảm thuế phải chăng hơn mức ưu đãi theo quy định của Thông tư này thì được ứng dụng ưu đãi thuế theo quy định của Thông tư này cho thời kì còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2009″.

Tại điểm c, khoản 7 Điều một Thông tư số 18/2011/TT-BTC của BTC chỉ dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại TT số 130/2008/TT-BTC:

c) Bổ sung điểm 1.3 mục III Phần H như sau:

Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo nếu DN xây dựng thương hiệu mới từ dự án đầu tư vào những ngành nghề đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc thù quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì siêu thị bắt buộc nảy sinh doanh thu, thu nhập từ quá trình hoạt động của những dự án đầu tư nêu trên.

Trường hợp những doanh nghiệp thực hiện thi công, xây dựng các công trình này thì phần thu nhập từ hoạt động thi công, xây dựng các công trình này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.”

Căn cứ quy định nêu trên:

– Nếu Công ty cổ phần xây dựng Giao thông II Thái Nguyên có thực hiện dự án đầu tư vào những ngành nghề đầu tư vững mạnh nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc trưng quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định và với nảy sinh doanh thu, thu nhập từ giai đoạn hoạt động của những dự án đầu tư nêu trên thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại điểm 1.3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.


– Nếu CTCP xây dựng Giao thông II Thái Nguyên là đơn vị nhận thầu thi công những công trình nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì ko thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại điểm 1.3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đề nghị CTCP xây dựng Giao thông II Thái Nguyên căn cứ hướng dẫn nêu trên và thực tế đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN để thực hành theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần xây dựng Giao thông II Thái Nguyên biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.