Chính sách thuế về chi phí mua hồ sơ dự thầu

 

Công văn 7307/CTHN-TTHT năm 2021

V/v tầm giá sắm giấy tờ dự thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên dược chất TW2

Ngày 04/03/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 050221/DL2-TCKT đề ngày 03/02/2021 của Công ty TNHH Một thành viên dược chất TW2 (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế chi phí chọn giấy tờ dự thầu.

Cục Thuế TP Hà Nội với quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về người nộp thuế:

“1. Các đơn vị marketing được ra đời và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã và pháp luật buôn bán chuyên ngành khác;

2. Các doanh nghiệp kinh tế của doanh nghiệp chính trị, đơn vị chính trị – xã hội, doanh nghiệp xã hội, đơn vị xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp vũ trang nhân dân, công ty sự nghiệp và những tổ chức khác;

…”

– Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ như sau:

… 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản một Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán bắt buộc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các giả dụ hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người cần lao (trừ hàng hóa luân chuyển nội hộ, sử dụng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

– Căn cứ Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, quy định về đối tượng sắm hóa đơn của cơ quan thuế:

“Điều 11. Đối tượng chọn hóa đơn của cơ quan thuế.

1. Cơ thuế quan bán hóa đơn cho những đối tượng sau:

a) Tổ chức không buộc phải là công ty nhưng có hoạt động marketing (bao gồm cả cộng tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không bắt buộc là nhà hàng nhưng với hoạt động marketing là các doanh nghiệp với hoạt động marketing nhưng ko được xây dựng thương hiệu và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và luật pháp kinh doanh chuyên ngành khác.

…”

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều một Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chị được trừ và ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ những khoản chi ko được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, nhà hàng được trừ tất cả khoản chi trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tại nảy sinh tác động đến hoạt động sản xuất, buôn bán của doanh nghiệp.

b) Khoản chi với đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi ví như sở hữu hóa đơn tậu hàng hóa, dịch vụ từng lần với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi tính sổ cần sở hữu chứng từ thanh toán ko sử dụng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt thực hành theo quy định của các văn bản luật pháp về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ các quy định trên,

Về nguyên tắc, lúc bán hồ sơ mời thầu, người bán buộc phải lập hóa đơn giao cho người dùng theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Chi phí chọn hồ sơ dự thầu của Công ty nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được tính vào mức giá khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp và đối chiếu mang các quy định.

Trong công đoạn thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị mang thể tham khảo:

 • Các văn bản chỉ dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội
 • Liên hệ sở hữu Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội giải đáp để Công ty TNHH Một thành viên dược liệu TW2 biết và thực hiện./.

Chúc những bạn thành công!

Các bài viết liên quan:
Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.