Ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo trong Công văn số: 40845/CT-TTHT

 Công văn số: 40845/CT-TTHT V/v ưu đãi thuế TNDN đối sở hữu lĩnh vực giáo dục đào tạo

Kính gửi: Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Miền Bắc

(Địa chỉ: Số 312 đường Nguyn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; MST: 0108526140)

Ngày 05/5/2020, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số /2020/GDVĐTMB-CV đề ngày 16/04/2020 của Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Miền Bắc hỏi về chỉ dẫn ưu đãi thuế TNDN đối có hoạt động dạy học ngoại ngữ, Cục Thuế TP Hà Nội với ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều một Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối có các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tập huấn dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao, môi trường, quy định phạm vi, đối tượng điều chỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản một Điều một Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ):

“1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: Giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, thẩm định tư pháp.

2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

a) Các cơ sở ngoại trừ công lập được có mặt trên thị trường và mang đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan quốc gia với thẩm quyền trong những lĩnh vực xã hội hóa;

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có những dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong những lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền;

c) Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, kết liên theo quy định của luật pháp thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc nhà hàng hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan quốc gia với thẩm quyền.

(Sau đây gọi tắt là cơ sở thực hành xã hội hóa).

…”

– Căn cứ Mục II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung vào điểm C Mục I Danh mục dòng hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của những cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“II. Bổ sung vào điểm C Mục I Danh mục cái hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg như sau:

Cơ sở giáo dục thường xuyên

Tỉ lệ học viên tối đa/giáo viên/ca học

Diện tích phòng học tối thiểu

Căn cứ pháp lý

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

25 học viên/giáo viên/ca học

1,5 m2/ học viên/ca học

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của BGDĐT về Quy chế doanh nghiệp hoạt động của Trung tâm NNTH

– Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và chỉ dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 quy định về điều kiện ứng dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Các ưu đãi về thuế thu nhập công ty chỉ ứng dụng đối mang siêu thị thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

2. Trong thời kì đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty trường hợp siêu thị thực hành đa dạng hoạt động sản xuất, buôn bán thì siêu thị bắt buộc tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động buôn bán không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 20 chỉ dẫn ưu đãi thuế về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN:

“2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế nên nộp trong năm năm tiếp theo đối có thu nhập của công ty từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện nay địa bàn không thuộc danh mục địa bàn sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội cạnh tranh hoặc đặc thù cạnh tranh quy định tại Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.”

+ Tại Điều 22 chỉ dẫn về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN:

“Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế sở hữu cơ quan thuế.

Cơ thuế quan lúc kiểm tra, thanh tra đối với công ty buộc phải đánh giá các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập nhà hàng được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tại mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp công ty không đảm bảo các điều kiện để ứng dụng thuế suất ưu đãi và thời kì miễn thuế, giảm thuế thì cơ thuế quan xử lý tầm nã thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

– Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 3 Điều 10 quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng thực đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đấy sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn có việc có mặt trên thị trường nhà hàng mới mang vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư sở hữu điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký siêu thị từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư độc lập sở hữu dự án nhà hàng đang hoạt động (kể cả giả dụ dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và ko thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư mang điều kiện) sở hữu Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hành dự án đầu tư độc lập này.

– Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng theo quy định phải được cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của luật pháp về đầu tư.

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập công ty theo diện đầu tư mới không bao gồm những các ví như sau:

…”

+ Tại Khoản 3 Điều 11 quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời kì hoạt động vận dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của những công ty thực hành xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định”.”

– Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/05/2015 của UBND TP Hà Nội:

2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa:

a. Cơ sở thực hiện xã hội hóa nên thích hợp có quy hoạch xây dựng, quy hoạch lớn mạnh ngành và kế hoạch phát triển xã hội hóa của ngành, quận, huyện, thị xã.

b. Cơ sở thực hành xã hội hóa phải thuộc danh mục mẫu hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn đã được quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định sửa đổi bổ sung.

c. Cơ sở xã hội hóa buộc phải mang văn bản công nhận về việc đáp ứng những điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này để thực hành các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của luật pháp của Sở quản lý chuyên ngành hoặc Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã theo phân cấp quản lý kinh tế – xã hội.”

Căn cứ các quy định trên, nếu Công ty cổ phần giáo dục và tập huấn Miền Bắc là siêu thị thành lập theo Luật công ty (ngày 27/11/2018) có ra đời các Trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội trường hợp đáp ứng Danh mục chiếc hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của những cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo nguyên tắc như sau:

– Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối sở hữu phần thu nhập của nhà hàng từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

– Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế cần nộp trong 5 năm tiếp theo đối có thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực bây giờ địa bàn ko thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội cạnh tranh hoặc đặc trưng cạnh tranh theo chỉ dẫn tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế buộc phải đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về việc công nhận công ty đáp ứng dòng hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của những cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bắt buộc Công ty shop với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo chỉ dẫn tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/05/2015 của UBND TP Hà Nội.

Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức ưu đãi thuế TNDN được hưởng để tự kê khai và tự quyết toán thuế vơi cơ quan thuế.

Trong công đoạn thực hiện, trường hợp mang vướng mắc, bắt buộc tổ chức liên hệ Chi cục Thuế quận Thanh Xuân để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội giải đáp để Công ty cổ phần giáo dục và huấn luyện Miền Bắc biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa

 • luật thuế tndn
 • luật thuế tndn mới nhất
 • luật thuế tndn hợp nhất
 • hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • thuế thu nhập doanh nghiệp tài khoản
 • thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
 • nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu
 • thuế tndn trên doanh thu
 • thuế tndn không hạch toán toàn ngành
 • thuế tndn nộp khi nào 
 • luật thuế tndn mới nhất 2019
 • luật thuế tndn năm 2019
 • luật thuế tndn số 14

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.