Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa và dự án đầu tư

 Công văn số 5877/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 7738/CT-TTr2 ngày 17/11/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Bà Rịa Vũng Tàu về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

1. Ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa:

– Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, kết liên hoặc thành lập những cơ sở hoạt động trong những lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền;”.

– Tại khoản một Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hành xã hội hóa

1. Cơ sở thực hành xã hội hóa bắt buộc đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm cho căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế.”.

– Tại khoản 4 Mục XII Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: 

“4. Cơ sở thực hành xã hội hóa do tổ chức, cá nhân thành lập phải đăng ký nội dung hoạt động chuyên môn với cơ quan quản lý quốc gia mang thẩm quyền ở địa phương và hoạt động theo quy định của pháp luật. Đăng ký hoạt động với cơ thuế quan để khiến cho căn cứ ưu đãi hoặc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”.

– Tại khoản 3 Điều 15 Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: 

“Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối có phần thu nhập của doanh nghiệp với được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

– Tại Mục II danh mục dòng hình; tiêu chí quy mô; tiêu chuẩn của những cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành tất nhiên QĐ 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng CP quy định đối với dòng hình Trung tâm dạy nghề bắt buộc đáp ứng những điều kiện sau:

 • +Quy hoạch màng lưới (Phù hợp có quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề); Quy mô tập huấn tối thiểu (50 học sinh);
 • +Có cơ sở vật chất, trang trang bị thích hợp có ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo; Diện tích đất sử dụng tối thiểu (10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị);
 • +Tiêu chuẩn ngoại hình (Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; dung tích cơ sở thực hiện tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học trò quy đổi);
 • +Số lượng nghề huấn luyện (Có chương trình dạy nghề theo quy định);
 • +Có hàng ngũ cán bộ quản lý, thầy giáo đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hoạt động dạy nghề bắt buộc tuân theo quy định của Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006 và là hoạt động sở hữu điều kiện cần được đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề; Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thay thế QĐ 72/2008/QĐ-BLĐTBXH quy định thẩm quyền; trình tự; thủ tục đăng ký; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối mang trình độ cao đẳng nghề; trung cấp nghề và sơ cấp nghề; việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề; nộp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề).

Việc có mặt trên thị trường dòng hình cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề thực hiện theo quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội (thay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH) về quy định thành lập, cho phép thành lập; chia; tách; sáp nhập; giải tán trường cao đẳng; trung cấp nghề và trọng tâm dạy nghề.Căn cứ các quy định nêu trên; nếu Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD (chuyển đổi từ Công ty TNHH Cửu Long) sở hữu đăng ký buôn bán hoạt động dạy nghề, thành lập loại hình cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề (Trung tâm dạy nghề) trường hợp trong niên độ thanh tra 2009-2011 Công ty chưa thực hành các thủ tục để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về đăng ký hoạt động dạy nghề thì Công ty chưa bảo đảm quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Trường hợp Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD được Sở ban ngành với thẩm quyền cho phép có mặt trên thị trường trọng tâm dạy nghề nếu Công ty chưa đăng ký có cơ thuế quan lúc hoạt động và thực tại chưa đáp ứng những điều kiện cụ thể quy định tại Mục II Danh mục dòng hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành tất nhiên Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (loại hình Trung tâm dạy nghề) thì Công ty chưa đủ điều kiện được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% đối sở hữu thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề.

2. Ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư:

-Tại điểm 35 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của những cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư xây dựng trường học; cơ sở giáo dục; tập huấn dân lập; tư thục ở những bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; giáo dục đại học”,

Mục VI, Phần B, Phụ lục A Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

và điểm 55

“Các khu công nghiệp được xây dựng thương hiệu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Địa bàn mang điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn,

Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/.NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư.

-Tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định: “Điều 36. Cơ sở marketing đang hoạt động sở hữu đầu tư xây dựng dây chuyền phân phối mới; mở mang quy mô; đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường sinh thái; nâng cao năng lực sản xuất; thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này sở hữu lại như sau:

4. Được miễn 03 năm; và giảm 50% số thuế cần nộp cho 05 năm tiếp theo đối sở hữu dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực ngày nay địa bàn thuộc Danh mục địa bàn mang điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.”.

-Tại điểm 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định: 

“5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời kì hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; có tổ chức lại nhà hàng (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất); chuyển đổi mang nhà hàng theo quy định của pháp luật; thì cơ sở buôn bán mới sau lúc sở hữu sự đổi thay nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng theo những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, ví như vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.”.Căn cứ những quy định nêu trên, giả dụ Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD được ra đời trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Cửu Long vào tháng 10/2007. Trước thời điểm này, Công ty TNHH Cửu Long đang thực hiện 02 dự án đầu tư: “Trung tâm huấn luyện khoa học quốc tế Cửu Long – TW1” (dự án 2 hoạt động từ ngày 06/02/2007) và “Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng tay nghề công nhân” (dự án một hoạt động từ ngày 09/12/2004).

 • +Dự án 2 là dự án đầu tư mở mang quy mô của Công ty TNHH Cửu Long trên cơ sở dự án một thì Dự án 2 được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng đối sở hữu phần thu nhập tăng thêm theo quy định của Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính theo điều kiện thực tế đáp ứng.
 • +Do vậy, Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD chuyển đổi từ Công ty TNHH Cửu Long sẽ tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà Công ty TNHH Cửu Long đang được hưởng cho khoảng thời kì ưu đãi còn lại trường hợp vẫn đáp ứng những điều kiện ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tình hình thực tại việc kê khai ưu đãi thuế TNDN của Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD đối có 02 dự án đầu tư và điều kiện đáp ứng của công ty để hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế rà soát lại các tổ chức thực hiện xã hội hóa trên địa bàn trường hợp sở hữu nội dung phải sửa đổi; bổ sung tại Danh mục yếu tố các dòng hình; tiêu chí quy mô; tiêu chuẩn của các cơ sở thực hành xã hội hóa, thì báo cáo để Tổng cục Thuế tổng hợp trình cấp sở hữu thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.